Wildpflanzen
 
 
 
Lamium Album
 
 
Stachys recta
 
 
Lycopus europaeus
 
 
Platanthera bifolia
 
 
Goodyera repens
 
 
Euphrasia salisburgensis
 
 
nach oben